Bra att veta

Översikt Camping

Blåmarkerad = Säsongsplats.
Gulmarkerad = Gästplats.

Visa som PDF

Trivselanvisning

 • För campingplatsen svarar en av sektionsstyrelsen utsedd kommitté.
 • Gäst har skyldighet att informera sig om och följa givna direktiv. Lokala förhållningsorder finns uppsatta på anslagstavlor.
 • Husvagnen/husbilen eller motsvarande skall vara inregistrerad, skattad och i förekommande fall kontrollbesiktigad. Särskild husvagnsförsäkring rekommenderas.
 • Vid ankomst till campingplatsen skall anmälan ske i första hand till receptionen, alternativt till campingvärd, och fastställd avgift erläggas.
 • Gäst på campingen skall visa hänsyn och ej uppträda anstötligt eller störande. Tystnad skall iakttagas mellan kl 23.00-07.00.
 • Bollspel och lekar får endast förekomma på därför avsedda platser.
 • Husdjur skall vara kopplade och stå under ständig uppsikt. Rastning får ej ske inom campingområdet.
 • Tvagning, disk och klädtvätt får endast ske på platser som anvisats för detta ändamål.
 • Avfall, latrin och diskvatten skall hanteras enligt hälsovårdsnämndens anvisningar. Nedskräpning på campingplats är förbjuden. Gäst skall själv göra rent vid sin plats vid avfärd.
 • Försiktighet skall iakttagas med eld.
 • Eluppvärmning i förtält ej tillåten.
 • Privat försäljningsaktivitet, reklam, utställning, visning och därmed sammanhängande åtgärder är förbjudna inom campingområdet. Undantag kan meddelas av camping kommittén.
 • Campingvärden är kommitténs talesman gentemot boende och besökande vid campingplatsen.
 • Eventuella missförhållanden skall anmälas till receptionen, campingvärden eller kommittén.
 • Elektriska apparater (230v) som har spolskydd (droppenmärkt) får användas i förtält enligt Elsäkerhetsverket. (Kylskåp, microugn o dyl är endast i undantagsfall godkända för utomhusbruk). Kylskåp får användas i förtält om godkänd jordfelsbrytare finns till eluttag samt att vagnen ska vara bebodd när apparaten är i drift.

Om det är något du inte är nöjd med, tala om det för oss.

Om du tycker din vistelse varit bra, tala om det för andra.

Välkommen till Sollerö Camping.
En camping vi är stolta över och gärna delar med oss av.

Elsäkerhet

ELKOPPLINGAR

RÄTT ELKABEL! ETT SÄKERHETSKRAV!

Caravan Clubs riksstyrelse har enligt Elsäkerhetsverkets krav beslutat att endast elkabel med area 3 x 2,5 mm² och CEE-don ska användas på alla campingplatser. Detta innebär att elkabel av klenare area ej får vara ansluten till elstolpen.

Säkrare el på våra campingplatser

Det finns klara regler för hur husvagnar och husbilar ska anslutas till elnätet när de står uppställda på campingplatser. Kabeln får vara högst 25 m lång, arean på trådarna måste vara minst 2,5 mm² och kabelns skyddsledare ska vara märkt med grönt och gult.

Dessa regler gäller för alla campingplatser i Sverige, privata såväl som anslutna till SCR eller Caravan Club.

I regelverket finns också specificerat vilka anslutningskontakter som är godkända. Här krävs en stickpropp av industrityp, som ofta går under benämningen  CEE-don.

Elsäkerhetsverket har tydliga föreskrifter om skötsel av elektriska starkströmsanläggningar som bland annat innehåller beskrivningar av periodisk tillsyn som ska utföras av yrkesman och som ska protokollföras.

Inom Caravan Club är det sektionsstyrelserna som ansvarar för de elektriska anläggningarna på sektionscampingarna och riksstyrelsen för rikscampingarna. Ansvaret sträcker sig normalt fram till och med uppställningsplatsens eluttag.

Campinggästen är skyldig att se till att husvagn/husbil och elapparater är så utförda och hålls i sådant skick att de ger nödvändig säkerhet för person, husdjur och egendom. Till exempel är campinggästen ansvarig för att använda godkänd utrustning för anslutning av husvagnen eller husbilen.

OBS! Stickproppen ska tryckas i ordentligt i botten av vägguttaget så att det blir riktig kontakt i donen, annars kan stickproppen brännas fast. Med anledning av ovanstående kommer våra campingvärdar att göra kontinuerliga inspektioner under säsongen. Det betyder även att gästen är skyldig att följa anvisningarna i elsäkerhetsföreskrifterna både när det gäller anslutningskabel och elektriska apparater i förtältet.

Anslutningskabeln ska alltså vara av godkänd typ med en area på 3 × 2,5 mm². Anslutningskabeln kan läggas i rör, men ska enkelt kunna inspekteras utan att demontera kontakterna. Den ska dess­utom tas bort då säsongen är slut eller när husvagn eller husbil flyttas från platsen.

El i förtältet

Förtält klassas normalt som antingen fuktigt utrymme, vått utrymme eller anlägg­ning i det fria. Minimikrav för kapslings klass på el material för dessa utrymmen är; IPX1 (fuktigt utrymme), IPX4 (vått utrym­me) och IPX4, IPX3 samt IPX1 (beroende på placering i det fria).
Den som inte följer de bestämmelser som finns i Caravan Clubs och campingens trivselanvisningar riskerar att avvisas från platsen.

Campingkommittén på Sollerö camping.

Att se och göra i den vackra Siljansbygden